Chưa được phân loại

23 May, 2018

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!
26 June, 2018

Dr. Ha-Nam Nguyen

Currently, I am working  at The Information Technology Institute (ITI) – Vietnam National University, Hanoi Research topics Machine Learning Data mining Database Data warehousing Big data […]
26 June, 2018

Dr. Thi-Hau Nguyen

Currently, I am working as a lecturer at University of Engineering and Technology, VNU, Hanoi, Vietnam. My current interested research topics: human activity recognition based on smartphone […]